Informācija akcionāriem

Par akcionāru sapulci 2024. gada 12. aprīlī

Paziņojums par akciju sabiedrības “Liepājas autobusu parks”
ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
Akciju sabiedrība „Liepājas autobusu parks”, reģistrācijas numurs: 40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, turpmāk arī  - „Sabiedrība”.

Sapulces norises vieta:
Cukura iela 8/16, Liepāja, akciju sabiedrības „ Liepājas autobusu parks” telpā Nr. 4.

Sapulces norises laiks:
2024.gada 12.aprīlis plkst. 11:00, akcionāru reģistrācija no plkst.10:00.

Sapulces veids:
Ārkārtas akcionāru sapulce, turpmāk - „Sapulce” .

Institūcija, kas sasauc sapulci:
Sabiedrības valde sasauc Sapulci saskaņā ar Komerclikuma 270.panta pirmo daļu.

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus Sapulces darba kārtībā:
1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus Sapulces darba kārtībā;
2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu Sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem:
1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;
2) akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā Sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

Tiesības piedalīties Sapulcē:
1) tiesības piedalīties Sapulcē ir tiem akcionāriem, kuri saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ir reģistrēti Sabiedrības valdes sastādītajā akcionāru sarakstā, kuru valde sastāda ne vēlāk kā trīs dienas pirms Sapulces (t.i., uz 2024.gada 8.aprīļa dienas beigām) un kas ir pieejams akcionāriem;
2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments līdz Sapulces sākumam.

Sapulce tiek izsludināta ar šādu Darba kārtību:
1)    Sabiedrības statūtu grozījumi;
2)    informācija par reorganizācijas procesa norisi;
3)    informācija par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem.

Balošanas kārtība pirms Sapulces:
Sabiedrība aicina visus akcionārus Sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms Sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas, sākot ar vienpadsmito dienu pirms Sapulces, pēc akcionāra pieprasījuma tiks nosūtīta uz viņa e-pasta adresi vai pasta adresi vai tiks izsniegta Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Akcionārs pieprasījumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:
•    parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@lap.lv, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa,
vai
•    parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā pieprasījumam jābūt notariāli apliecinātam, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt,
vai
•    parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Lūdzam akcionārus aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
•    parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@lap.lv
vai
•    parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt;
vai
•    parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Akcionārs, kurš balsojis pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība, nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2024.gada 11.aprīļa plkst. 16.00.
 
Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, pieprasījumam un balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. 

Vieta un laiks, kur un kad akcionāri var iepazīties un saņemt Sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus un veidlapas:
Akcionāriem ir tiesības bez maksas iepazīties un saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 15 dienas pirms Sapulces, sākot no 2024.gada 28.marta, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. 

Paziņojuma par Sapulces sasaukšanu izsludināšana:
Saskaņā ar Komerclikuma 273.panta otro daļu paziņojums par Sapulces sasaukšanu nosūtāms visiem akcionāriem uz akcionāru reģistrā norādītajām saziņas adresēm. Pārējie saistīto dokumentu projekti ir pieejami 15 dienas pirms Sapulces, sākot no 2024.gada 28.marta, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.  

Informācija par Sapulces sasaukšanu un akcionāru tiesībām pieejama arī laikrakstā "Kurzemes Vārds". 

Akcionāru reģistrācija:
Sapulces dienā – 2024.gada 12.aprīlī  – no plkst.¬10:00 līdz 11:00 Sapulces norises vietā.


Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” vārdā,
Valdes priekšsēdētāja Anna Valtere
Valdes loceklis Guntis Avots